خانه / زمانبندی برگزاری

زمانبندی برگزاری

مسابقات حضوری – مرحله استانی : ۱۰-۱۱-۱۲ بهمن ماه ۹۷

نکته : باتوجه به شرایط زمانبندی مرحله استانی ممکن است دستخوش تغییرات شود . برای اطلاع از زمانبندی مربوط به هر استان به منواصلی-نمایندگان استانی مراجعه نمایید.

مسابقات حضوری – مرحله نهایی ( میزبانی استان کرمان ) : ۱۸ الی ۲۲ بهمن ماه ۹۷

world of Warcraft – آنلاین : ۱۰ الی ۲۰ بهمن ماه ۹۷

Dota2 – تیمی : ۵ الی ۲۲ بهمن ماه ۹۷

Dota2 – انفرادی – مرحله اول : ۹ آذر ماه ۹۷

Dota2 – انفرادی – مرحله دوم : ۲۸ دی ماه ۹۷

Dota2 – انفرادی – مرحله سوم : ۱۹ بهمن ماه ۹۷

ثبت نام در مسابقات